Cursos disponibles

Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura - oct. 2021

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn d’aprenentatge específic de la Dislèxia.

Les dificultats en la lectura i l’escriptura, provoquen dificultats en l’adquisició dels aprenentatges, en el comportament, en la regulació emocional i en les seves relacions socials, fet que esdevé un major risc de fracàs acadèmic i d’afectacions socioemocionals, com poden ser els estats d’ansietat. 

Per aquest motiu, la finalitat del curs és donar a conèixer la naturalesa del trastorn, comprendre les afectacions que provoca en la vida diària i conscienciar sobre les necessitats educatives específiques d’aquest perfil, tot oferint pautes i estratègies d’actuació directa a l’aula, tant per part de l’actuació dels docents com de les adaptacions que s’han de dur a terme en les diferents àrees acadèmiques. I d’aquesta manera, garantir una atenció adient i afavorir l’èxit educatiu d’aquest alumnat.


Tutora: Clara Romero Llamas

Immersió i suport lingüístic - oct. 2021

L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’eines i estratègies per acollir l’alumnat nouvingut i treballar la llengua catalana per aconseguir el seu èxit educatiu.

La finalitat del curs és la d’entendre el motiu del català com a llengua vehicular dels centres educatius a Catalunya i dotar el docent d’eines i recursos per l’aprenentatge de la llengua catalana posant l’accent en l’alumnat nouvingut.


Tutora: Nohemí Rodríguez Corbalán

Resposta als reptes que planteja l’escola actual - oct. 2021

Ens situem en un curs on el seu primer objectiu és situar a l'alumne en una societat canviant i com l'escola no ha de mantenir-se impermeable ni inherent a l'evolució constant del seu context immediat exterior. Al llarg del curs es fa palès aquesta interacció i relació tan estreta i directa entre escola i societat. Una societat dinàmica, que evoluciona constantment i que aporta noves variables, estímuls a la vida diària escolar. Aquesta situació planteja la necessitat de canviar visions, d'adaptar-se i readaptar-se com a sistema escolar, de fer front als reptes que la societat va deixant entreveure.
Tutora: Jennifer Doncel García

Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE - oct. 2021

En aquest curs els alumnes treballaran amb la creació d'una unitat didàctica i per això hauran de posar en pràctica els coneixements adquirits als mòduls anteriors. També tendran a la disposició models d'unitats, tasques, materials, avaluacions...

The main objective os to create a didactic unit based in CLIL methodology. During this course, students will work on the creation of a CLIL unit so they will need to practice the knowledges acquired in previous courses. Moreover, they will have plenty if examples, models, tasks, rucbrics...

Tutora: Andra Dumitru

Del mètode científic al design thinking: fer front als problemes amb solucions creatives - oct. 2021

Sovint es parla que l’alumne ha de ser el constructor del seu aprenentatge i que el docent ha de ser el guia que l’acompanyi en aquest procés de construcció. Sobre el paper, tots visualitzem la funció de guia però, com es concreta aquesta funció dins l’aula? Quines eines metodològiques disposem per guiar al nostre alumnat a construir el seu aprenentatge d’una manera eficient i crítica?

Aquesta formació ofereix estratègies metodològiques que ajudin l'alumnat a construir el seu aprenentatge, resolent de manera crítica i creativa els problemes que sorgeixen a la vida quotidiana per convertir-los en subjectes actius del seu procés d’aprenentatge.


Tutor: Rubén Casado Valle

Els contes com a eina d'aprenentatge emocional - oct. 2021

L’objectiu principal del curs és que els docents obtinguin eines i recursos per treballar la gestió de les emocions a través de contes i narracions, tant a les aules d’educació infantil com a les de primària i secundària.

D’una banda es presenta la lectura i, de l’altre, l’educació emocional, per després endinsar-nos en el món dels contes centrant-nos en aquells que treballen la gestió de les emocions.

Es treballa la lectura a través de les etapes d’adquisició, els mètodes que podem treballar amb l’alumnat, la importància de la comprensió lectora i els problemes que poden aparèixer durant aquest procés. Les emocions es treballen a través de la seva identificació, de les competències emocionals, de la seva gestió i del desenvolupament emocional dels individus. Una vegada treballats aquests dos grans continguts, es fusionaran per conèixer com triar un llibre, com explicar-lo i com treballar les emocions amb els alumnes. Per acabar, es donaran un seguit de recursos per aplicar tot el que hem après a l’aula.

10% DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L'ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL

Tutora: Cristina Menchén Artacho

Anglès Nivell A1-1 - oct. 2021

Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell A1-1 tenim com a objectiu principal que els alumnes desenvolupin les habilitats i competències comunicatives inicials en llengua anglesa, per tal de posar-nos en contacte amb aquesta llengua i començar a expressar-nos-hi i a comprendre-la en situacions de poca complexitat. Es tracta de la primera part del curs de nivell A1.

 

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (sobretot llegir i escriure, però també escoltar i parlar), que ens faciliten tenir un punt de partida motivador per aprendre l’idioma i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

Tutora: Xisca Prats Parrón

Biblioteca escolar i animació de la lectura - oct. 2021

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.

A través del marc teòric es dona a conèixer el procés d’adquisició i ensenyament de la lectura, els processos cognitius implicats en el procés i es fa una breu pinzellada a la detecció i intervenció del trastorn d’aprenentatge de la lectura.

També es presenten un gran nombre d’activitats d’animació lectora dirigides als alumnes i a les famílies perquè els alumnes tinguin uns bons exemples a seguir a l’hora de crear les seves pròpies activitats.

Per últim, s’introdueix el concepte, els objectius i les funcions de la biblioteca escolar i com s’organitza i es gestiona l’espai per tal d’aconseguir els nostres objectius.

10 % DE DESCOMPTE EN LA SUBSCRIPCIÓ ANUAL DE LA REVISTA NAMAKA I L’ÚLTIM NÚMERO EN FORMAT DIGITAL.

Tutora: Jennifer Doncel García

Anglès Nivell C1-3 - oct. 2021

Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell C1-3 tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin i posin en pràctica les habilitats i competències comunicatives avançades en llengua anglesa, per tal d’assolir autonomia i gestió pràctica d’aquesta llengua i per tal d’expressar-nos-hi i comprendre-la en situacions d’una dificultat alta, centrades en les converses orals i escrites, tant formals com informals. Es tracta de la segona part del curs de nivell C1.

 

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (primàriament escriure i parlar, però també llegir i escoltar), que ens faciliten arribar a un nivell d’anglès intermedi-alt i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

Tutora: Xisca Prats Parrón

Resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista (TEA) - oct. 2021

El trastorn de l’espectre autista (TEA) és un trastorn d’origen neurobiològic que afecta dues àrees principals: la comunicació i la interacció social i la flexibilitat cognitiva i conductual, la qual cosa fa que tinguin una manera diferent de percebre i de comprendre el món que els envolta. 

Gràcies al model d’escola inclusiva, la presència d’alumnat amb TEA a les aules ha augmentat significativament en els darrers anys i, de fet, un de cada quatre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu té un diagnòstic de TEA. Així doncs, és evident la necessitat de formació per part de la comunitat educativa. 


Tutora: Clara Romero Llamas

Anglès Nivell A1-2 - oct. 2021

Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell A1-2 tenim com a objectiu principal que els alumnes desenvolupin les habilitats i competències comunicatives inicials en llengua anglesa, per tal de posar-nos en contacte amb aquesta llengua i començar a expressar-nos-hi i a comprendre-la en situacions d’una demanda lingüística baixa. Es tracta de la segona part del curs de nivell A1.

 

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (sobretot llegir i escriure, però també escoltar i parlar), que ens faciliten tenir un punt de partida motivador per aprendre l’idioma i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

Tutora: Xisca Prats Parrón

Progressar en el treball amb les eines GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION aplicades a l'aula - oct. 2021

En aquesta formació s’aprofundeix en les diferents eines que ofereix el paquet de Google per a l’educació (Google Workspace for Education), treballades en el curs «Primer contacte amb les eines de Google Workspace for Education aplicades a l’aula». Si en aquell curs es tractaven les eines ofimàtiques més bàsiques (Documents de Google, Fulls de càlcul...) amb un enfocament introductori, en aquest es presenten altres aplicacions i complements de les eines de Google, com ara Google Sites, per publicar contingut en línia, o Grups de Google, que ajuda a crear grups de treball que poden incloure tant estudiants com docents, així com diferents instruments per a l’avaluació, entre altres complements i funcionalitats que es presenten.

Aquest curs està estructurat en tres mòduls, cadascun dels quals se centra en un apartat específic de les eines de Google: eines de comunicació i d’edició en línia; eines de publicació en línia i rúbriques a Google Classroom, i reptes i casos pràctics d’aplicació d’eines de Google a l’aula.

Tutor: Marc Simon Rubio