Cursos disponibles

Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula - març 2023

L’objectiu principal del curs és dotar d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.

En primer lloc, s’explica la importància del procés creador i es presenten diferents tècniques per afavorir l’ampliació de propostes artístiques innovadores i diferents de les conegudes. En aquest procés creador també es tracten els estereotips, tan presents a les obres artístiques, i també les possibles estratègies per evitar-los.

En segon lloc, es fa una aproximació a diferents propostes metodològiques per treballar l’art a les institucions escolars, les quals seran ampliades amb les activitats plantejades. A més, s’expliquen els components definits per Gardner, els quals s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar una planificació des d’una perspectiva artística.

Finalment, i després de reflexionar sobre les diferents metodologies, com planificar, el procés creador i les tècniques que es poden realitzar, acabem el curs amb recursos, activitats i maneres d’actuar per tal d’entendre que l’art ha d’estar present al dia a dia de l’escola i en interacció amb altres àrees del desenvolupament de manera que s’afavoreixi una visió global.

Tutora: Lorena Aguilera LópezFundación Tripartita

Aprenentatge basat en projectes - març 2023

L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques, disseny i avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells. Es treballarà l’aprenentatge significatiu i els principals conceptes de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes per la seva aplicació directa a l’aula.

A través d’exemples i de diferents recursos, el personal docent obtindrà eines i estratègies per treballar seguint aquesta metodologia amb un enfocament globalitzat.

És un curs destinat a mestres d’Educació Infantil i Primària.

Tutora: Jennifer Doncel García

Aprenentatge competencial amb ABP i APS a l'educació secundària - març 2023

L’objectiu del curs és donar a conèixer i aprofundir en l’aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) i Aprenentatge Servei (APS) en l’educació secundària.

Partim que l’ensenyament ha evolucionat cap a un sistema competencial i globalitzat, derrocant un sistema d’aprenentatge memorístic, fragmentari i rígid. Actualment, el model educatiu se centra en un alumnat actiu, protagonista de les seqüències didàctiques i la seva avaluació, sent part essencial del procés d’ensenyament aprenentatge. És necessari partir de problemes reals i quotidians i d’un aprenentatge vivencial que permeti a l’alumnat gaudir, aprendre estratègies i millorar la seva autonomia en la resolució de problemes, tot fomentant un alumnat competent.

La finalitat és capacitar al professorat en metodologies globalitzades com l’ABP i APS oferint les eines, recursos i materials necessaris per una exitosa aplicació a les aules.Tutora: Clara Romero Llamas

Aprenentatge cooperatiu com a forma de reinventar-se a l'aula de primària i secundària - març 2023

La societat demana de forma constant que l’escola es reinventi, progressi, evolucioni i aquesta, com a sistema permeable no es manté inherent als canvis, sinó que, cada cop més, es troba inserta en un procés de reflexió constant que permet adaptar-se a les necessitats i interessos de l’alumnat a partir de nous enfocaments metodològics. 

L’objectiu principal d’aquest curs és oferir als i a les participants noves maneres de treballar a les aules de primària i secundària. Oferim, per tant,  una visió de l’educació centrada en la cooperació per allunyar-nos de pràctiques tradicionals individualistes i arribar a assolir el somni de construir una escola on les vivències educatives siguin vertaderament significatives i de qualitat. 

Aquest curs, se centra, per tant, en com el treball cooperatiu pot integrar-se en la vida diària a l’aula per tal de situar al centre a l’alumnat i acompanyar-lo a aprendre, desaprendre, reflexionar, reinventar-se i ser crític o crítica amb el coneixement, tot insert, en una perspectiva educativa holística i globalitzada. 


Tutora: Jennifer Doncel García

Atenció a la diversitat: Altes capacitats - març 2023

L’objectiu principal del curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge, per tal de promoure l’educació inclusiva malgrat la variabilitat individual.
En aquest curs, volem oferir una sèrie d’indicadors en l’àmbit cognitiu, social i afectiu que ens permetin detectar l’alumnat amb altes capacitats i conèixer alguns instruments d’avaluació i eines d’observació a l’aula.
S’ofereixen recursos psicoeducatius que permeten potenciar les capacitats d’aquest alumnat a través de la diversitat dins l’aula i es treballa l’aplicació d’unes pautes d’intervenció psicoeducatives que faciliten el desenvolupament de les seves capacitats metacognitives i fomenten la seva motivació.

Tutora: Mireia Girón

Avaluar per aprendre - març 2023

L’objectiu principal d’aquest curs és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les diferents parts que la componen i la seva importància. Durant el curs es donaran eines per redactar objectius, criteris i indicadors d’avaluació i es reflexionarà sobre el paper que té el personal docent com a agent avaluador.

També es presentaran diferents eines avaluatives. En aquest cas, s’incidirà en profunditat en la utilització de rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes i es donarà especial importància al seu disseny i aplicació.

A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els i les docents obtindran eines per dissenyar i aplicar les seves pròpies rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes i, a més, reflexionaran sobre les estratègies que afavoreixen l’aprenentatge.

Tutora: Cristina Vidal Hermosilla

Biblioteca escolar i animació de la lectura - març 2023

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.

A través del marc teòric es dona a conèixer el procés d’adquisició i ensenyament de la lectura, els processos cognitius implicats en el procés i es fa una breu pinzellada a la detecció i intervenció del trastorn d’aprenentatge de la lectura.

També es presenten un gran nombre d’activitats d’animació lectora dirigides a l'alumnat i a les famílies perquè els i les alumnes tinguin uns bons exemples a seguir a l’hora de crear les seves pròpies activitats.

Per últim, s’introdueix el concepte, els objectius i les funcions de la biblioteca escolar i com s’organitza i es gestiona l’espai per tal d’aconseguir els nostres objectius.

Tutora: Jennifer Doncel García

Cantem en anglès. Guia pràctica per introduir l'anglès a l'educació infantil - març 2023

Aquest curs ens servirà per donar resposta a la típica pregunta, I ANGLÈS A INFANTIL QUÈ?.

L’objectiu és motivar el personal docent i donar-li les eines per introduir l'anglès a l'aula d'infantil d'una forma engrescadora i eficaç, a través de cançons i jocs musicals.

En aquest curs descobrirem cançons i jocs musicals en anglès per alumnes d'educació infantil, com introduir-los i treballar-los a l'aula, com programar sessions curtes d'anglès per utilitzar cada dia.

Aprendrem cançons en anglès per fer servir durant diferents moments del dia a l'aula d'infantil i descobrirem com cantant en anglès 12 minuts al dia podem oferir al nostre alumnat una hora d'anglès a la setmana!

L'objectiu d'aquest curs és ajudar al personal docent a introduir l'anglès a la teva aula cantant i jugant. Aprendrem cançons fàcils, sense necessitat de tenir un determinat nivell d'anglès o passar hores buscant al YouTube. Veurem, pas a pas, com introduir les cançons i com treballar-les. Descobrirem com programar fàcilment una gran quantitat de lliçons curtes i adquirirem confiança per fer anglès a l'educació infantil una estoneta cada dia.

Tutora: Ester Clemente

Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius - març 2023

Es potencia i visibilitza la perspectiva de gènere, la igualtat i l’educació afectivosexual als centres educatius. 

En una escola inclusiva i en la realitat actual, educar en la igualtat i en les relacions afectivosexuals és un factor essencial que cal treballar amb els infants i joves en el context educatiu. 

L’objectiu principal és promoure un model de sistema educatiu que fomenti valors d’igualtat a les aules, on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, que elimini estereotips i que rebutgi tot tipus de violència.

El curs fa reflexionar el personal docent sobre les pràctiques sexistes presents en el dia a dia de les aules i ofereix recursos i estratègies per treballar unes relacions afectives i sexuals respectuoses entre l’alumnat. D’aquesta manera, es treballa en la prevenció de la violència masclista i per una societat lliure d’estereotips.

Tutora: Clara Romero Llamas

Del mètode científic al design thinking: fer front als problemes amb solucions creatives - març 2023

Sovint es parla que l’alumnat ha de ser el constructor del seu aprenentatge i que el personal docent ha de ser el o la guia que l’acompanyi en aquest procés de construcció. Sobre el paper, tothom visualitza la funció de guia però, com es concreta aquesta funció dins l’aula? Quines eines metodològiques disposem per guiar al nostre alumnat a construir el seu aprenentatge d’una manera eficient i crítica?

Aquesta formació ofereix estratègies metodològiques que ajudin l'alumnat a construir el seu aprenentatge, resolent de manera crítica i creativa els problemes que sorgeixen a la vida quotidiana per convertir-los en subjectes actius del seu procés d’aprenentatge.


Tutor: Rubén Casado Valle

Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura - març 2023

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn d’aprenentatge específic de la lectura.

Les dificultats en la lectura i l’escriptura, provoquen dificultats en l’adquisició dels aprenentatges, en el comportament, en la regulació emocional i en les seves relacions socials, fet que esdevé un major risc de fracàs acadèmic i d’afectacions socioemocionals, com poden ser els estats d’ansietat. 

Per aquest motiu, la finalitat del curs és donar a conèixer la naturalesa del trastorn, comprendre les afectacions que provoca en la vida diària i conscienciar sobre les necessitats educatives específiques d’aquest perfil, tot oferint pautes i estratègies d’actuació directa a l’aula, tant per part de l’actuació dels i les docents com de les adaptacions que s’han de dur a terme en les diferents àrees acadèmiques. I d’aquesta manera, garantir una atenció adient i afavorir l’èxit educatiu d’aquest alumnat.

Tutora: Mireia Girón

Educació física activa i competencial - març 2023

L'educació física ha estat sotmesa a canvis continus des dels seus inicis, ja sigui per modificacions de les institucions en l'àmbit curricular com per la necessitat d'adaptar-se a una realitat contínuament canviant, cada cop més enfocada a construir una societat crítica i competent.

És per això que, l'objectiu d'aquesta formació és dotar els i les docents d'eines i recursos per implementar una educació física competencial, des d'un enfocament globalitzador que afavoreixi l'aprenentatge significatiu dels i de les alumnes i la seva consolidació al llarg de la vida, posant l'accent en l'adquisició d'hàbits saludables.

Aquest curs proporciona estratègies i exemples pràctics per aconseguir que els i les estudiants siguin els i les principals protagonistes en la construcció dels seus aprenentatges, convertint-se en agents actius en tot el procés, mitjançant l'aplicació de metodologies actives i sense perdre de vista la competència motriu com a eix vertebrador.

Tutora: Cristina Vidal Hermosilla