Cursos disponibles

Anglès Nivell A2-1 - oct. 2022

Amb l’activitat formativa d’Anglès Nivell A2-1 tenim com a objectiu principal que els alumnes consolidin les habilitats i competències comunicatives bàsiques en llengua anglesa, per tal de començar a sentir-nos més segurs amb aquesta llengua i començar a expressar-nos-hi i a comprendre-la en situacions d’una complexitat relativament baixa. Es tracta de la primera part del curs de nivell A2.

En aquest curs posem a la vostra disposició una sèrie d’activitats teoricopràctiques que ens permeten endinsar-nos en la llengua anglesa a través d’un aprenentatge senzill i molt efectiu en termes d’aplicació immediata i real al nostre entorn, quotidià o no. A més, oferim recursos variats i distribuïts en les diverses habilitats lingüístiques i comunicatives (sobretot llegir i escriure, però també escoltar i parlar), que ens faciliten continuar aprenent l’idioma i, si escau, començar-lo a ensenyar. El material amb què treballem està format per continguts pràctics addicionals, aplicables al dia a dia del professorat i al seu entorn personal i professional. Així mateix, es poden utilitzar deslligats de la funció de l’ensenyament d’aquesta llengua, com a creixement personal.

SomDocents és centre formador afiliat a Oxford Test of English.

Tutora: Xisca Prats Parrón

Aplicació de l'educació visual i plàstica a l'aula - oct. 2022

L’objectiu principal del curs és dotar d’estratègies, recursos i coneixements per tal d’afavorir la planificació i l’aplicació de l’expressió visual i plàstica dins l’aula des d’un enfocament artístic i global.

En primer lloc, s’explica la importància del procés creador i es presenten diferents tècniques per afavorir l’ampliació de propostes artístiques innovadores i diferents de les conegudes. En aquest procés creador també es tracten els estereotips, tan presents a les obres artístiques, i també les possibles estratègies per evitar-los.

En segon lloc, es fa una aproximació a diferents propostes metodològiques per treballar l’art a les institucions escolars, les quals seran ampliades amb les activitats plantejades. A més, s’expliquen els components definits per Gardner, els quals s’han de tenir en compte a l’hora de realitzar una planificació des d’una perspectiva artística.

Finalment, i després de reflexionar sobre les diferents metodologies, com planificar, el procés creador i les tècniques que es poden realitzar, acabem el curs amb recursos, activitats i maneres d’actuar per tal d’entendre que l’art ha d’estar present al dia a dia de l’escola i en interacció amb altres àrees del desenvolupament de manera que s’afavoreixi una visió global.

Tutora: Míriam Osed Baurier

Aprenentatge basat en projectes - oct. 2022

L’objectiu d’aquest curs és introduir la metodologia del treball per projectes i conèixer les seves característiques, disseny i avaluació per afavorir l’aprenentatge competencial a tots els nivells. Es treballarà l’aprenentatge significatiu i els principals conceptes de la metodologia d’aprenentatge basat en projectes per la seva aplicació directa a l’aula.

A través d’exemples i de diferents recursos, el personal docent obtindrà eines i estratègies per treballar seguint aquesta metodologia amb un enfocament globalitzat.

És un curs destinat a mestres d’Educació Infantil i Primària.

Tutora: Laura Gonzalvo

Atenció a la diversitat: Altes capacitats - oct. 2022

L’objectiu principal del curs és comprendre què implica presentar altes capacitats en l’àrea cognitiva, creativa, socioemocional i d’aprenentatge, per tal de promoure l’educació inclusiva malgrat la variabilitat individual.
En aquest curs, volem oferir una sèrie d’indicadors en l’àmbit cognitiu, social i afectiu que ens permetin detectar l’alumnat amb altes capacitats i conèixer alguns instruments d’avaluació i eines d’observació a l’aula.
S’ofereixen recursos psicoeducatius que permeten potenciar les capacitats d’aquest alumnat a través de la diversitat dins l’aula i es treballa l’aplicació d’unes pautes d’intervenció psicoeducatives que faciliten el desenvolupament de les seves capacitats metacognitives i fomenten la seva motivació.

Tutora: Mireia Girón

Avaluar per aprendre - oct. 2022

L’objectiu principal d’aquest curs és posar les bases teòriques de la tasca avaluativa i reflexionar sobre les diferents parts que la componen i la seva importància. Durant el curs es donaran eines per redactar objectius, criteris i indicadors d’avaluació i es reflexionarà sobre el paper que té el personal docent com a agent avaluador.

També es presentaran diferents eines avaluatives. En aquest cas, s’incidirà en profunditat en la utilització de rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes i es donarà especial importància al seu disseny i aplicació.

A través del marc teòric i de diferents recursos i activitats, els i les docents obtindran eines per dissenyar i aplicar les seves pròpies rúbriques, carpetes d’aprenentatge i dianes i, a més, reflexionaran sobre les estratègies que afavoreixen l’aprenentatge.

Tutora: Cristina Vidal Hermosilla

Biblioteca escolar i animació de la lectura - oct. 2022

L’objectiu principal d’aquest curs és conèixer el procés d’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora i reflexionar sobre la importància d’adquirir un hàbit lector que perduri en el temps.

A través del marc teòric es dona a conèixer el procés d’adquisició i ensenyament de la lectura, els processos cognitius implicats en el procés i es fa una breu pinzellada a la detecció i intervenció del trastorn d’aprenentatge de la lectura.

També es presenten un gran nombre d’activitats d’animació lectora dirigides a l'alumnat i a les famílies perquè els i les alumnes tinguin uns bons exemples a seguir a l’hora de crear les seves pròpies activitats.

Per últim, s’introdueix el concepte, els objectius i les funcions de la biblioteca escolar i com s’organitza i es gestiona l’espai per tal d’aconseguir els nostres objectius.

Tutora: Jennifer Doncel García

Cantem en anglès. Guia pràctica per introduir l'anglès a l'educació infantil - oct. 2022

Aquest curs ens servirà per donar resposta a la típica pregunta, I ANGLÈS A INFANTIL QUÈ?.

L’objectiu és motivar el personal docent i donar-li les eines per introduir l'anglès a l'aula d'infantil d'una forma engrescadora i eficaç, a través de cançons i jocs musicals.

En aquest curs descobrirem cançons i jocs musicals en anglès per alumnes d'educació infantil, com introduir-los i treballar-los a l'aula, com programar sessions curtes d'anglès per utilitzar cada dia.

Aprendrem cançons en anglès per fer servir durant diferents moments del dia a l'aula d'infantil i descobrirem com cantant en anglès 12 minuts al dia podem oferir al nostre alumnat una hora d'anglès a la setmana!

L'objectiu d'aquest curs és ajudar al personal docent a introduir l'anglès a la teva aula cantant i jugant. Aprendrem cançons fàcils, sense necessitat de tenir un determinat nivell d'anglès o passar hores buscant al YouTube. Veurem, pas a pas, com introduir les cançons i com treballar-les. Descobrirem com programar fàcilment una gran quantitat de lliçons curtes i adquirirem confiança per fer anglès a l'educació infantil una estoneta cada dia.

Tutora: Ester Clemente

Coeducació i igualtat de gènere als centres educatius - oct. 2022

Es potencia i visibilitza la perspectiva de gènere, la igualtat i l’educació afectivosexual en els centres educatius. 

Partint d’una escola inclusiva i de la realitat actual, educar en la igualtat i en les relacions afectivosexuals és un factor essencial a treballar amb infants i joves en el context educatiu. 

L’objectiu principal és promoure un model de sistema educatiu que fomenti valors d’igualtat en les aules, on no hi tingui cabuda la discriminació per raó de gènere, eliminar estereotips i rebutjar tot tipus de violència.

El curs fa reflexionar al personal docents sobre les pràctiques sexistes presents en el dia a dia de les aules i oferir recursos i estratègies per treballar unes relacions afectives i sexuals respectuoses entre l’alumnat. D’aquesta manera, focalitzar en la prevenció de la violència masclista i una societat lliure d’estereotips. 


Tutora: Clara Romero Llamas

Del mètode científic al design thinking: fer front als problemes amb solucions creatives - oct. 2022

Sovint es parla que l’alumnat ha de ser el constructor del seu aprenentatge i que el personal docent ha de ser el o la guia que l’acompanyi en aquest procés de construcció. Sobre el paper, tothom visualitza la funció de guia però, com es concreta aquesta funció dins l’aula? Quines eines metodològiques disposem per guiar al nostre alumnat a construir el seu aprenentatge d’una manera eficient i crítica?

Aquesta formació ofereix estratègies metodològiques que ajudin l'alumnat a construir el seu aprenentatge, resolent de manera crítica i creativa els problemes que sorgeixen a la vida quotidiana per convertir-los en subjectes actius del seu procés d’aprenentatge.


Tutor: Rubén Casado Valle

Dislèxia, més enllà de les dificultats en la lectura - oct. 2022

L’objectiu principal del curs és proporcionar a la comunitat educativa una visió global i específica sobre les característiques, el diagnòstic, el tractament i la intervenció del trastorn d’aprenentatge específic de la lectura.

Les dificultats en la lectura i l’escriptura, provoquen dificultats en l’adquisició dels aprenentatges, en el comportament, en la regulació emocional i en les seves relacions socials, fet que esdevé un major risc de fracàs acadèmic i d’afectacions socioemocionals, com poden ser els estats d’ansietat. 

Per aquest motiu, la finalitat del curs és donar a conèixer la naturalesa del trastorn, comprendre les afectacions que provoca en la vida diària i conscienciar sobre les necessitats educatives específiques d’aquest perfil, tot oferint pautes i estratègies d’actuació directa a l’aula, tant per part de l’actuació dels i les docents com de les adaptacions que s’han de dur a terme en les diferents àrees acadèmiques. I d’aquesta manera, garantir una atenció adient i afavorir l’èxit educatiu d’aquest alumnat.

Tutora: Mireia Girón

Educació visual i plàstica: una nova mirada educativa - oct. 2022

L’objectiu principal del curs és dotar el docent d’estratègies per treballar l’educació visual i plàstica a l’aula i impulsar la transversalitat de l’àrea i els canvis en el rol del mestre.

La finalitat del curs consisteix en una nova mirada educativa sobre l’expressió plàstica a les institucions escolars, en aquest cas, centrada en l’educació infantil i primària, per dotar el docent d’eines i recursos per la seva aplicació a l’aula.

Es realitza una aproximació al nou concepte d’educació visual i plàstica partint de les experiències personals per analitzar els canvis imprescindibles que cal realitzar a la societat del segle xxi per aplicar-los a l’aula. Es descobreix el procés evolutiu del dibuix durant els primers anys per obtenir el coneixement necessari per desenvolupar activitats pràctiques i d’aplicació a la vida diària.

A l’últim mòdul es posen en pràctica els aprenentatges adquirits anteriorment i es tanca el curs parlant de la rellevància d’afavorir una alfabetització visual i es recopilen propostes artístiques per treballar els diferents elements del llenguatge visual de manera transversal a l’aula.

Tutora: Míriam Osed Baurier

El joc lliure com a font de plaer i desenvolupament en la infància - oct. 2022

El joc lliure és innat, és aprenentatge vivencial, adaptació i acomodació al món que ens envolta i una activitat plaent en si mateixa. Sorgeix d’un estímul intern i proporciona el plaer de la pròpia competència. És font d’aprenentatge i, a més a més, permet a la persona adulta entendre l’infant com una persona autònoma, competent i capaç.

L’objectiu principal del curs és acompanyar els docents en la reflexió de la pròpia tasca educativa i en el coneixement del desenvolupament del joc autònom per tal d’afavorir l’organització de l’espai i el material i per aprendre a respectar els interessos reals i les necessitats autèntiques dels infants. D’aquesta manera, s’aconsegueix afavorir una educació de qualitat, respectuosa i inclusiva. Es donarà una atenció especial a l’acompanyament respectuós, a deixar fer per deixar ser, a la neuroeducació i a l’observació.

Conèixer el desenvolupament dels infants i del joc lliure pot ser una eina per poder organitzar la programació didàctica, per millorar la creació d’ambients o per reflexionar sobre la tasca educativa.

La finalitat del curs és conscienciar sobre la importància de donar sentit a la concepció de l’infant capaç i, a partir d’aquí, crear els espais i acompanyar els infants tenint més eines i recursos.

Tutora: Maria Santana Jabalera